DARMOWA DOSTAWA

DARMOWA DOSTAWA WSZYSTKICH ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 300 ZŁ BRUTTO

 

Regulamin

REGULAMIN platformy do składania zamówień www.rowingood.pl

 

Platforma internetowa do składania zamówień RoWinGood, dostępna pod adresem internetowym www.rowingood.pl, prowadzona jest przez Ioan Serbu prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą RoWinGood Ioan Serbu z siedzibą pod adresem : ul. 11 Listopada 61, 43-300 Bielsko-Biała  , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 547-217-63-58, REGON 367048175.

RoWinGood Ioan Serbu posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) nr. I/6463/B/1816/2017 z dnia 26.05.2017 r. wydane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Dane kontaktowe platformy składania zamówień: www.rowingood.pl, Tel. 507 832 721, e-mail: sklep@rowingood.pl. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 61. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Zareejstrowanie się na stronie www.rowingood.pl nie zobowiązuje do składania zamówień.

§ 1

Definicje

 1. Klient –osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach platformy www.rowingood.pl;
 2. Sprzedawca –Ioan Serbu prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RoWinGood, z siedzibą pod adresem:  ul. 11 Listopada 61, 43-300 Bielsko-Biała;
 3. Platforma– platforma do składania zamówień znajdująca się pod adresem www.rowingood.pl;
 4. Towar – produkty oferowane na stronie www.rowingood.pl;
 5. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika związany z podaniem danych osobowych;
 6. Sklep – punkt sprzedaży położony w Bielsko-Biała przy ul. 11 Listopada 61;
 7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 8. Regulamin – niniejszy regulamin w ramach składania zamówień na platformie www.rowingood.pl
 9. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Platformę.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

a) zasady korzystania z Platformy;

 1. b) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta na Platformie ;
  c) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów w Sklepie;
  d) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień na zakup Towarów w Sklepie;
  e) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Platformy. Do korzystania z Platformy, w tym przeglądania asortymentu Platformy oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies,zainstalowany program FlashPlayer.

 § 3

 Warunki dokonywania zamówień

1.Warunkiem dokonania zamówień w ramach Platformy jest podanie informacji potrzebnych do realizacji zamówienia i akceptacja Regulaminu.

2. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na Platformie. Zamówienia można składać również telefonicznie pod numerem Tel. 507 832 721 (PL), 507 832 720 (EN, FR, RO) lub bezpośrednio na adres e-mail: sklep@rowingood.pl. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane przez Platformę, telefonicznie lub mailowo są zawierane w miescu sprzedaży w Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 61.

3. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Klienta w formularzu zamówienia.

4. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez:

a) zalogowanie się do  Platformy (dla klientów, którzy już mają założone konto)

b) założenie konta poprzez wypełnienie formulrza rejestracyjnego (dla nowych klientów)

c) złożenie zamówienia bez rejestracji. Jeśli wybrano możliwość zakupienia bez rejestracji nalezy wypełnić formularz zamówienia podając takie dane jak: dane zamawiającego (w tym datę urodzenia), adres dostawy, sposób płatności i formę odbioru Towaru.

5. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany wczesniej adres e-mail

6. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:

a) braku Towaru,

b) braku płatności od Klienta w terminie 7 dni od złożenia zamówienia,

c) pojawiły się zdarzenia losowe na które Sprzedawca nie miał wpływu.

7. Termin wysyłlki jest uzależniony od otrzymania pełnej kwoty płatności. Od momentu otrzymania płatności termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni. Klient zostanie poinformowany w oddzielnym mailu o terminie dostawy.

8. Odbiór Towaru może nastąpić osobiście w Sklepie przy ul. 11 Listopada 61, Bielsko-Biała lub za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

9. Przy zakupie co najmniej 6 butelek Towaru (ponad 250 zł) koszty przesyłki kurierskiej ponosi Sprzedawca. Poniżej tej ilości koszty dostawy ponosi Klient. Koszt przesyłki kurierskiej to 20 zł. brutto

 

§ 4

 Ceny i formy płatności

1. Wszystkie ceny podane na Platformie są podane w polskich złotych i sa cenami brutto (uwzględniając podatek VAT w wysokości 23%).

2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za  Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Platformy w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) płatności elektronicznej

b) płatności przelewem na konto Sprzedawcy

c) płatności gotówką w Sklepie przy zaznaczeniu w formularzu zamówienia opcji odbiór osobisty

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

§ 5

 Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towar. Prawo odstąpienia od umowy może nastąpic poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w nastepujących formach:

a) wysłaniu pocztą na adres: Sklep RoWinGood, ul. 11 Listopada 61, 43-300 Bielsko-Biała

b) wysłaniu mailem na adres: sklep@rowingood.pl

2. Termin 14-dniowy odstąpienia od umowy liczy się od dnia, w którym Klient otrzymał zamówiony Towar.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Klient wysyła Towar na własny koszt w stanie nie naruszonym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, a zamówiony Towar powinien być wysłany nie później niż w ciagu 14 dni na adres: RoWinGood ul. 11 Listopada 61, 43-300 Bielsko-Biała.

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.

6. O sposobie jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.

 

§ 6

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy jest Sprzedawca. Dane osobowe są zapisywane w aplikacji Presta Shop, która obsługuje Platformę. Klient ma dostęp do swoich danych poprzez Panel Klienta.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Platformy zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Platformy mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta z przesyłki kurierskiej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta na Platformie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Platformie.

4.   Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Platformę zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu..Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom poprzez zamieszczenie na Platformie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl